Algemene Voorwaarden Emotivo

Annulering

 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult, is de cliënt/ cursist 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang is de cliënt 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Emotivo gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • Emotivo is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

 

Betaling/ facturering

Dienstverlening a €75 per uur of een meervoud daarvan ( consulten, telefonische consulten, adviezen, analyses en testen) voor particuliere cliënten dient door deze  na de dienstverlening aan Emotivo binnen 14 dagen te worden voldaan tegen overleg factuur.

 • Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door Emotivo volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 • De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan Emotivo te betalen.
 • Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. Emotivo is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Emotivo zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 • Huisbezoek/ thuisbehandeling is op afspraak en volgens bestaand tarief. Er wordt dan een reiskostenvergoeding in rekening gebracht. Reiskostenvergoeding € 0,36 (excl. btw) per kilometer.

 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor cursussen en workshops:

 • Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per email of post;
 • Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;
 • Emotivo zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende de cursus/ workshop en de locatie;
 • Betaling voor de cursus dient voldaan te zijn voor aanvang van de cursus, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd
 • De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 • Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk (per email of post).
 • Annulering kan tot úiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus, training of workshop zonder dat er kosten verschuldigd zijn. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid deelname éénmalig door te schuiven naar de eerstvolgende cursus zijn € 25,00 administratiekosten verschuldigd. Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus/ workshop.
 • Bij annulering later dan 14 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de cursus, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel of ontvangst email.
 • Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de cursus op de hoogte te worden gebracht. Ook het vragenformulier dient dan volledig ingevuld te zijn ingeleverd.
 • Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.
 • Annulering door Emotivo / Ingrid Janssen en/of gastcoach: Bij ziekte van de coach wordt vervanging geregeld. Is er geen vervanging beschikbaar dan kan de cursus worden geannuleerd. Cursisten krijgen dan de keuze om zich in te schrijven voor een zelfde cursus in de toekomst, of om het cursusgeld volledig teruggestort te krijgen.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus, training of workshop behoudt Emotivo zich het recht voor de betreffende cursus, training c.q. workshop af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht per post of per email. In het geval van afgelasting vervallen de verplichtingen uit de overeenkomst voor de contractant en Emotivo, terwijl Emotivo zich verplicht om het door de contractant voldane bedrag te restitueren.